VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO OBJEDNATELE SLUŽEB UBYTOVÁNÍ V APARTMANECH NOBLES APARTMENTS a ST.GEORGIE APARTMENTS

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) NOBLES APARTMENTS a ST.GEORGIE APARTMENTS (dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností LUCKY ANGEL APARTMENTS s.r.o., se sídlem Roztylske Sady 1184/11 Praha 4 141 00- Záběhlice IČ: 24191931 (dále jen provozovatelem) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).

1. Poptávka a objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby v ubytovacím zařízení písemnou objednávkou nebo požadavkem na rezervaci, kterou podává ubytovacímu zařízení poštou, elektronickou poštou, přes rezervační systém na internetových stránkách . Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou: jméno a příjmení klienta, kontakt (telefon, e-mail), v případě právnických osob obchodní jméno, IČ, DIČ, termín čerpání služeb. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Po řádně vystavené a podané objednávce nebo podaném závazném požadavku na rezervaci je klient tímto dokumentem vázán. Potvrzením objednávky nebo požadavku na závaznou rezervaci ubytovací zařízení (dle čl. IV těchto podmínek) vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

2. Práva a povinnosti klienta

Klient má právo:

Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených (zálohově zaplacených) služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.; reklamovat vady poskytovaných služeb.

Klient je povinen:

Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu zálohu a doplatek za pobyt nebo plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá a domovní řád; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat .

3. Povinnosti ubytovacího zařízení

Ubytovací zařízení je povinno:

Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi řádně objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.

4. Úhrada ubytovacích služeb

Klientovi bude po vytvoření rezervace zasláno potvrzení o rezervace z uvedenou cenou ve výši dle konkrétních podmínek objednávky. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na účet provozovatele nebo v hotovosti při příjezdu. Ubytovatel na vyžádaní muže požádat o potvrzení o platbě V ceně pobytu je zahrnut rekreační poplatek, který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného obecního úřadu. O výši poplatku je klient předem písemně informován při potvrzení rezervace pobytu.

5. Storno podmínky

Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany klienta.

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 5 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb si ubytovací zařízení neúčtuje žádné storno.

Při zrušení rezervace od data, kdy rezervace byla hostem zadána do 2 dnů před předpokládaným začátkem čerpání služeb si ubytovací zařízení oprávněno si účtovat storno poplatek ve výši 50% z objednaných služeb, dle potvrzené objednávky .

Při zrušení rezervace v den příjezdu dle potvrzené objednávky, je ubytovací zařízení oprávněno účtovat storno poplatek ve výši 100% z objednaných služeb.

6. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022 . Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.